กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจริยาภรณ์ สิงห์สาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : kratai.singsai@gmail.com

นายจารียุทธยา พันนุมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนุชจรี ศรีสมบัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : nootjaree_ict-104@hotmail.com

นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

Miss.Erlinda Narciso

Miss.Hannah Tuballa