กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : konerobot@gmail.com