กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางมยุรี ไหลหรั่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : mayuri- ying @gmail.com

นางสาวไมตรี ทองมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : maitree2325@gmail.com