วิทยากรช่วยสอน

นายเดชา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1