กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวขวัญใจ ผดุงศักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4