กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : ie_apple@hotmail.com

นางสุธาสินี มงคลวิวัฒน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : suog-04@hotmail.com

นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนงนุช คำจุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3