กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางลำพันธ์ ทองทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
อีเมล์ : lamphun_idd@hotmail.co.th

นางสาวศศิธร หนูทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
อีเมล์ : ่james_sasi12@outlook.com

นางสาวพินิจกุล หิตยะโส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : pinitkool@hotmail.com

นายธีรพงษ์ ชูนาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3