ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง ยวดลาด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 กันยายน 2476 - 8 เมษายน 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ปริญญากุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 เมษายน 2487 - 21 มิถุนายน 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายพยอม แสงบัว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 มิถุนายน 2500 - 14 มีนาคม 2506
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีสังวร สุขโสภี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มีนาคม 2506 - 30 กันยายน 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ อัมพรต
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2525 - 31 ธันวาคม 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายชิน ศุขโข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มกราคม 2529 - 29 พฤษภาคม 2538
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณ ลพหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พฤษจิกายน 2538 - 30 กันยายน 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช สวนคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2541 - 30 กันยายน 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ ตรีคูณชวการณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2545 - 24 กันยายน 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย มัณยานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 กันยายน 2547 - 26 มกราคม 2553
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 มีนาคม 2553 - 23 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2559 - 11 พฤศจิกายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : ดร.คมคาย น้อยสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน