กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 ระดับเหรียญเงิน ระดับภาค