กลุ่มสาระฯวิทยาศาตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาตร์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ชื่อผลงาน   ชื่อเครื่อง"Mini Hack Mosquitoes"  เกียรติบัตรเหรียญทอง