ผลงานโครงการดีเด่น
ผลงานโครงการดีเด่น
 
พ.ศ.2552 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนในฝันรุ่น 2 และโรงเรียนดีใกล้บ้าน
 
พ.ศ.2554 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้ผ่านการประเมินคุณภาพรอบสาม จาก สมศ.
 
 
พ.ศ.2555 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้รับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่น 2 (ยั่งยืน)
พ.ศ.2555 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
พ.ศ.2556 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
พ.ศ. 2556 รางวัลพระราชทานประกาศเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ดีเด่นในโครงการสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2557 โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมออมสิน
พ.ศ. 2557 โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงแบบยั่งยืน
พ.ศ. 2557 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
พ.ศ. 2557 โรงเรียนประชาธิปไตยรักษามาตรฐาน
พ.ศ. 2558 โรงเรียนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ด้าน มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ ดีเยี่ยม
พ.ศ. 2558 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี 2558
พ.ศ. 2559 รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น ประเภท สถานศึกษา สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
พ.ศ. 2559 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องปันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2557
พ.ศ. 2559 โล่โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา
พ.ศ. 2559 เกียรติบัตรระดับเงินรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พ.ศ. 2560 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
พ.ศ. 2560 สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี