ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  ชั้น ชาย หญิง รวม
  อนุบาล 1 13 7 20
รวม 13 7 20
  อนุบาล 2/1 13 13 26
  อนุบาล 2/2 13 12 25
  อนุบาล 2/3 15 10 25
  อนุบาล 2/4 12 13 25
รวม 53 48 101
  อนุบาล 3/1 14 12 26
  อนุบาล 3/2 15 11 26
  อนุบาล 3/3 15 11 26
  อนุบาล 3/4 14 11 25
รวม 58 45 103
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 14 28
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 12 27
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 15 12 27
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 15 13 28
รวม 59 51 110
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 10 26
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 12 14 26
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 14 12 26
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 11 14 25
  รวม 53 50 103
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 8 20 28
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 15 12 27
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 18 8 26
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 18 8 26
รวม 59 48 107
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 10 15 25
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 15 10 25
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 13 13 26
รวม 38 38 76
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 14 14 28
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 9 20 29
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 16 13 29
รวม 39 47 86
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 8 16 24
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 13 11 24
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 12 11 23
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 13 10 23
รวม 46 48 94
  ชาย หญิง รวม
รวมอนุบาล 124 100 224
รวมประถม 294 282 576
รวมทั้งหมด 418 382 800