พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ(Mission)

1.    ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในวัฒนธรรมความเป็นไทย

2.    พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

3.    ส่งเสริมให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4.    ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เป้าประสงค์(Goal)

1.       โรงเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมความเป็นไทย

2.       ผู้บริหาร ครูและนักเรียน สามารถเข้าถึงระบบข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

3.       ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.       โรงเรียนมีการปฏิบัติโดยจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระและนำไปประยุกต์ขยายผลในครอบครัวและชุมชน พร้อมทั้งจัดทำแผนแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง