ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 6 ตำบลบางศรีเมือง  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2476     โดยมี   นายจำลอง ยวดลาด             เป็นครูใหญ่ โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

ต่อมาในปี พ.ศ.2497  ท่านเจ้าคุณพระปรีชาเฉลิม  เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้ชักชวนประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อซื้อที่ดินด้านทิศใต้ของวัดเฉลิมพระเกียรติ  จำนวน 2 ไร่  1 งาน              88 ตารางวา  เป็นที่ก่อตั้งอาคารเรียนถาวรหลังแรกขึ้น   โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก       ฯพณฯ จอมพล  ป.  พิบูลสงคราม  โดยใช้เงิน กศศ.( กองสลากกินแบ่งรัฐบาล)  จำนวน 1,000,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสามัญศึกษา 505 (พิเศษ)   เป็นตึก  2  ชั้น  8  ห้องเรียน  สร้างแล้วเสร็จใน      เดือนกันยายน  พ.ศ.2476

ในปี  พ.ศ. 2504  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้รับความอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด           ให้เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย     ตามการขยายการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา    พุทธศักราช 2503  ขยายการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  7  โดยเริ่มชั้นประถมศึกษาปีที่  5                ในปีการศึกษา   2507

ในปี  พ.ศ.2506     ทางราชการได้ขยายการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรประถมศึกษา      พุทธศักราช  2503  กำหนดให้ตำบลบางศรีเมือง เป็นเขตการศึกษาภาคบังคับ  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  รับผิดชอบเขตบริการ ตำบลบางศรีเมือง  หมู่ที่  3 หมู่ที่  4 และหมู่ที่  5

ปี พ.ศ.2540   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ตามโครงการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ.2541 พระเทพปริยัตยาจารย์  เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ  เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี          ได้พัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ โดยบริจาคทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียน             แบบ  สปช.2 /28 พิเศษ  จำนวน  1 หลัง  รวมทั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เริ่มสร้างเมื่อ  15  มีนาคม  2541 แล้วเสร็จ ในเดือน ตุลาคม 2541