ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕61
07 ต.ค. 62 ถึง 08 ต.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ไปทัศนศึกษา
23 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2562
13 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
09 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ
05 ส.ค. 62 ถึง 29 ส.ค. 62 วัดความสามารถการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 2
01 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 กิจกรรม English for fun
26 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
25 ก.ค. 62 วันภาษาไทย
22 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 สัปดาห์ห้องสมุด
15 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
05 ก.ค. 62 ถึง 20 ก.ค. 62 เข้าค่ายพุทธบุตร

26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 62 โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน
24 มิ.ย. 62 ถึง 26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
20 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
10 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 วัดความสามารถการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 1
07 มิ.ย. 62 รับการนิเทศติดตามจากทางสำนักงานเขต
03 มิ.ย. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 สัปดาห์การเยี่ยมบ้าน
31 พ.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 3 มิถุนายน
26 พ.ค. 62 วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)
17 พ.ค. 62 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
16 พ.ค. 62 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16 พ.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 63 กิจกรรมรักการอ่าน
16 พ.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 63 นิเทศการสอน
16 พ.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 63 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
16 พ.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 63 ตรวจแผนการสอน รายงานPLC ตรวจผลการทดสอบผู้เรียนตามตัวชี้วัด ตรวจเอกสารชั้นเรียน